martedì 1 agosto 2017

.SERVIAN ARMY LEFT A TRAIL OF BLOOD - London, Tuesday, December 31 [1912]

SERVIAN ARMY LEFT A TRAIL OF BLOOD
London, Tuesday, December 31 [1912]
Thousands of men, women, and children massacred in march to sea, say Hungarian reports. Executions a daily sport. Terrible atrocities the result of deliberate policy to exterminate. Special cable to The New York Times.
A Budapest dispatch to The Daily Telegraph gives details of atrocities in Albania and elsewhere, as contained in reports gathered for the Austro-Hungarian authorities. The correspondent says:

“On the march through Albania to the sea the Servians did not only treacherously murder and execute armed Albanians, but their beast-like cruelty did not stop at falling upon unarmed and defenseless persons, old men and women, children and infants at the breast.
“The Servian officers, intoxicated by their victory, declared that the most effectual pacification of Albania would be the total extermination of the Mohammedan Albanians. This mot d’ordre was quickly adopted by the Servian Army of occupation and put into practice.
“Between Kumanova and Uskub [Skopje] some 3,000 persons were done to death. Near Pristina [Prishtina] 5,000, exclusively Arnauts [Albanians], fell beneath the hands of the Serbs, not in honorable fight, but by unjustifiable murder.
“To carry out these crimes the maddened soldiers even invented new methods of cruelty to satisfy their lust for blood. In many villages all the houses were set afire, and as the unfortunate inhabitants fled before the flames they were shot in the sight of their wives and children, and afterward the helpless women were forced to watch their children literally carved to pieces with bayonets.
“Executions were the daily diversion of the Servian soldiers. In every house in which arms were found all the inhabitants were killed, being shot or hanged. On single days as many as thirty-six executions took place.
“The former Secretary of Premier Pasitch, Herr Tomiatch, says that during a journey from Prisrend [Prizren] to Ipek [Peja] he saw nothing, but villages burned to the ground. The wayside was lined with gallows, from which the bodies of Albanians hung. The road to Diakowitza [Gjakova] was a “gallows alley.”
But the tale of the atrocities which were perpetrated in Albania was by no means exhausted. The deeds done in Prilep, Kosovo, Weschitza, it is said, exceed everything which the Albanians had to suffer under Turkish rule.
An Albanian of note, who fled from Prisrend to Graz, in Styria, and who studied in Austria as a youth, relates the following story:
“Whoever denounced an Albanian to the Servians was sure the man would be shot. It happened repeatedly that persons who owed money to Albanian Mohammedans informed on them, designating them as traitors. They were invariably hanged and the debtor was enabled to purchase the house and farm of the victim at an absurdly low price.
“In Uskub unarmed Albanians were simply shot down by the Serbian officers in the street and if only a hunting knife was found in a house the owner was shot, no mercy being shown.”
At Verisovitch [Ferizaj] the Servian Commander invited the fugitives to return and lay down their arms. After they had done this 400 persons were cut down. In the whole of Verisovitch only half a dozen Mohammedan families were left alive.
At Pana the Serbs killed their prisoners, while at Varos and Pristina the population was slaughtered.
The Servian officers themselves say they hunted out the Albanians, and one officer boasted that he shot down nine Albanians in one day.
Even outside the boundaries of Albania the Servian soldiers perpetrated all kinds of atrocities. In the fortress of Nish, where many Turkish prisoners were brought, tragic scenes occurred. A man was trampled to death there for insubordination.
A doctor of the Red Cross says:
“Wherever the Albanians were found they were slain without mercy. Women, children and old men were not spared. I saw villages in flames in old Servia every day.
Near Kratovo Gen. Stefanovitch placed hundreds of prisoners in two rows and had them shot down with machine guns. Gen. Zivkovitch had 930 Albanian and Turkish notables killed near Sienitza because they opposed his progress.”

SHQIP:
"VRASJET SI SPORT DITOR"
(Publikuar, më 31 dhjetor 1912 - në gazetën "The New York Times”)
LONDËR, E martë, 31 dhjetor 1912
I dërguari i “Daily Telegraph” në Budapest tregon detale në lidhje me mizoritë që po ndodhin në Shqipëri dhe përreth, raporte këto të mbledhura për autoritetet e Austro - Hungarisë. Korrespondenti thotë: Gjatë marshit drejt detit nëpër Shqipëri, serbët jo vetëm që dinakërisht vranë dhe ekzekutuan shqiptarët e armatosur, por mizoria e tyre nuk u ndal as kur u takuan me njerëz të paarmatosur dhe të pambrojtur, gra dhe burra, fëmijë dhe foshnja në gji. Oficerët serbë, të dehur me fitoren e tyre, deklaruan se qetësimi më i efektshëm i Shqipërisë është zhdukja totale e shqiptarëve muhamedanë. Kjo thënie u adoptua shpejt nga ushtria serbe e okupimit dhe u vu në përdorim.
Në mes të Kumanovës dhe Shkupit, rreth 3000 veta janë rrahur deri në vdekje. Afër Prishtinës, diku afër 5000 shqiptarë ranë në duar të serbëve, jo gjatë ndonjë lufte të ndershme, por gjatë vrasjeve të pajustifikueshme. Për t’i bërë këto krime, ushtarët e çmendur shpikën metoda të reja mizore për të kënaqur etjen e tyre për gjak. Në shumë fshatra, tërë shtëpitë ishin djegur dhe, derisa banorët fatkëqij iknin nga flaka, ata u pushkatuan si minj.

Burrat u vranë para syve të grave dhe fëmijëve, e pastaj gratë e pashpresa u detyruan të shikojnë fëmijët e tyre duke u bërë copë e grimë me bajoneta. Ekzekutimet ishin përditshmëri për ushtarët serbë. Në secilën shtëpi ku gjendeshin armë, të gjithë banorët vriteshin, duke u varur ose pushkatuar. Brenda një dite ndodhnin mbi 36 ekzekutime.
Ish-sekretari i premierit Pashiq, Tomiaç thotë se gjatë një udhëtimi nga Prizreni në Pejë, ai nuk pa asgjë tjetër pos fshatra të shkrumbuara. Anash rrugës kishte trekëmbësha për varje, ku vareshin trupat e shqiptarëve. Rruga për në Gjakovë ishte si “rrugë e varjeve.”
Por tregimet e ligësive, të cilat u bënë në Shqipëri nuk mbaruan me kaq. Veprimet e bëra në Prilep, Kosovë, Veshitcë, thuhet se kanë tejkaluar çdo gjë që shqiptarët kishin vuajtur nën okupimin turk.
Një shqiptar, i cili iku nga Prizreni në Graz, në Stiria dhe i cili studioi në Austri, si i ri, tregon: “Kushdo që e denonconte një shqiptar te serbët, ishte e sigurt që ai person do të vritej. Kjo ndodhte aq vazhdimisht sa njerëzit që iu kishin borxh të holla shqiptarëve muhamedanë, i lajmëronin si tradhtarë. Këta vareshin menjëherë dhe borxhliu mund ta blinte shtëpinë dhe fermën e viktimës me një çmim absurd të lirë”.
Në Shkup shqiptarët e paarmatosur thjesht vriteshin në rrugë nga oficerët serbë dhe nëse vetëm një thikë e gjuetisë gjendej në shtëpi, pronari vritej pa mëshirë.

Në Verisoviç komandanti serb i ftoi refugjatët të kthehen dhe t’i dorëzojnë armët. Pasi ata i dorëzuan armët, 400 veta u vranë. Në tërë Veroviçin vetëm pak familje myslimane kishin mbetur. Në Pana, serbët vranë të burgosurit, ndërsa në Prishtinë popullata ishte masakruar.
Vetë oficerët serbë thonë se i kanë ndjekur shqiptarët dhe një oficer mburrej se si kishte vrarë 9 shqiptarë brenda një dite. Edhe jashtë kufijve të Shqipërisë ushtarët serbë kryen krime të llojeve të ndryshme. Në kalanë e Nishit, ku ishin sjellë shumë të burgosur turq, ndodhën skena tragjike. Një njeri ishte shkelmuar deri në vdekje për shkak të mosbindjes.
Një doktor i Kryqit të Kuq thotë: “Kudo që gjendeshin shqiptarët, ata vriteshin pa mëshirë. As gratë, fëmijët dhe pleqtë nuk u kursyen. Unë pashë fshatra që digjeshin për çdo ditë.” Afër Kratovës gjenerali Stefanoviç renditi qindra të burgosur në dy rende dhe urdhëroi të vriteshin me mitraloz.
Gjenerali Zivkoviç urdhëroi të vriteshin 950 njerëz të shquar shqiptarë dhe turq afër Sjenicës, sepse ata e kundërshtonin përparimin e tij.

sabato 29 luglio 2017

Albanian girl in folk costume of south Albania in the 40s.


Albanian girl in folk costume of south Albania in the 40s. ///
Vajzë shqiptare me kostum popullor të Shqipërisë së jugut në vitet '40-te.
 


Dr. Sabiha Kasimati (1912-1951) in albanian folk costume of the Gjirokastra area.


Dr. Sabiha Kasimati (1912-1951) in albanian folk costume of the Gjirokastra area. After finishing her studies at the University of Torino in Italy Dr. Kasimati came back in Albania and became Head of the Zoology Department at the Institute of Nature Studies in Tirana. For ten years she studied the aquatic fauna of Albania preparing the voluminous monograph “Survey of Albania's fish”. She was arrested in February 22, 1951, with other 81 intellectuals, on fabricated charges of planting a bomb in the garden of the Soviet Embassy. They were executed without trial by a firing squad. Photo: Kristaq Sotiri (1938) ///
Dr. Sabiha Kasimati (1912-1951) me kostum popullor shqiptar të zonës së Gjirokastrës. Pas përfundimit të studimeve në Universitetin e Torinos në Itali, Dr. Kasimati u kthye në Shqipëri dhe u bë shef i Departamentit të Zoologjisë në Institutin e Studimeve të Natyrës në Tiranë. Për dhjetë vjet studioi faunën ujore të Shqipërisë duke përgatitur monografinë voluminoze “Studimi i peshqve të Shqipërisë” . Ajo u arrestua më 22 shkurt 1951, me 81 intelektualë të tjerë, me akuza të trilluara për vendosjen e një bombe në oborrin e Ambasadës Sovjetike. Ata u ekzekutuan pa gjyq nga një skuadër pushkatimi. Foto: Kristaq Sotiri (1938). 


Karen Köhler in albanian folk costume.


Karen Köhler in albanian folk costume. She is a german illustrator, performance artist, theater author and writer. Photo: Roland Tasho. ///
Karen Köhler me kostum popullor shqiptar. Ajo është illustruese, interpretuese, dramaturge dhe shkrimtare gjermane. Foto: Roland Tasho Gianni De Biasi in albanian folk costume.

Gianni De Biasi in albanian folk costume. He is an Italian football coach and former player, who served as head coach of Albania national team. He holds dual Italian and Albanian citizenship. Photo by Roland Tasho. ///
Gianni De Biasi në kostum popullor shqiptar. Ai është trajner futbolli e ish-lojtar dhe shërbeu si trajner i ekipit kombëtar shqiptar. Ai mban shtetësi të dyfishtë italiane dhe shqiptare. Foto nga Roland Tasho.
 Riccardo Cocciante, Ettore Sequi and Eduard Kukan in Albanian folk costumes.


Italian singer Riccardo Cocciante (right), Ambassador of the European Delegation Ettore Sequi (left-above) and Member of the European Parliament Eduard Kukan (left - below), in Albanian folk costumes. ///
Këngëtari italian Riccardo Cocciante (djathtas), ambasadori i Delegacionit Europian Ettore Sequi (majtas-lart) dhe europarlamentari Eduard Kukan (majtas -posht) me kostume popullore shqiptare. "Albanian Shepherds" from the book "The Juvenile keepsake"
"Albanian Shepherds" from the book "The Juvenile keepsake" ed. by Thomas Ed Roscoe 1829.
source: https://books.google.com.uy/books?id=0WQEAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false///
Barinjtë Shqiptarë nga libri "The Juvenile keepsake" i Thomas Ed Roscoe (viti 1829).
 


"Cacciatore Albanese" (1810).


"Cacciatore Albanese" (1810). One of 37 original unsigned watercolors, somewhat similar in style to the work of Ferdinando Mori and Francesco Progenie.
Source: Anne S.K. Brown Military Collection https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:246529/
/// "Gjahtar Shqiptar" (viti 1810). Vepra është njëra nga 37 pikturat origjinale të ngjashme me stilin e veprave të Ferdinando Mori dhe Francesco Progenie.
 


Two Albanian Guards in front of a Gate (1888-89) by Paja Jovanovic.


Two Albanian Guards in front of a Gate (1888-89) by Paja Jovanovic. ///
Dy roje shqiptare përpara një porte (1888-89) realizuar nga Paja Jovanovic. Musine Kokalari in the 40s.

Musine Kokalari in the 40s. She was a writer and the founder of the Social-Democratic Party of Albania in 1943. ///
Musine Kokalari në vitet '40. Ajo ishte shkrimtare dhe themeluese e Partisë Social-Demokratike të Shqipërisë në vitin 1943.