sabato 20 giugno 2009

About Brunilda Ternova

Brunilda Ternova vive e lavora in Italia come pubblicista, mediatrice culturale, interprete e traduttrice freelance: albanese, italiano, inglese. Iscritta all'Albo dei CTU (Consulenti Tecnici d'Ufficio) dal 2001, ha lavorato e continua a lavorare tutt’oggi presso la Procura della Repubblica Italiana, Dipartimento della Giustizia Minorile, Giudice di Pace, Questura, Tribunale delle Libertà e presso vari Studi Legali in Emilia Romagna, Toscana, Venezia etc., dove si è occupata di: Interpretariato Simultaneo durante udienze, appelli, esami, riesami e convalide giuridiche; Traduzione e trascrizione di atti giudiziari presso le Amministrazioni della Pubblica Sicurezza e della Giustizia.
Altresì si occupa di:

- Traduzione di articoli e di libri di vario genere e di varie tematiche.
- Traduzione in lingua albanese del blog Sardo Illirica dello studioso italiano Dr. Alberto G. Areddu . Per ulteriori informazioni il link del blog: http://web.tiscali.it/sardoillirica/sardoillirica/ARCHIVIO%20ILLIRICO.htm
- Traduzione in lingua albanese della raccolta di racconti "Tonino Guerra wants to kill me" dell'autore italiano Antonio Bigini.
- Traduzione in lingua italiana del monodramma "Stefan" dell'autore albanese Ag Apolloni. 
- Traduzione dello studio geo-politico “La Piattaforma dell’Albania Naturale” dello studioso Koço Danaj, ecc.
Come pubblicista ha pubblicato principalmente:
- Pubblicazioni albanesi in lingua Italiana nei vari campi: politico, artistico, culturale, cinema, sport, presso i portali  Jemi, AlbaCenter, Albanianews, ecc
- Pubblicazioni di articoli in lingua albanese presso i giornali albanesi:Tirana Observer, Shqip, Gazeta e Vogël, Shqiptari i Italisë, ecc.
Se siete editori italiani interessati a pubblicare libri di tutti i generi letterari (romanzi, racconti, saggi, racconti teatrali, favole, poesie, ecc.) di autori albanesi, siete invitati a contattarmi tramite l’e-mail:  bru_ternova@hotmail.it,  bru_ternova@yahoo.it

Le traduzioni sono soggette al diritto d'autore e al copyright secondo la legge italiana in vigore L. 633/41.

___________________________________________________________________________________
Brunilda Ternova jeton dhe punon në Itali prej 2001 si publiciste, ndërmjetëse kulturore, përkthyese freelance: shqip, italisht, anglisht. Ka punuar dhe vazhdon të punoj pranë Prokurës së Republikës Italiane, Departamentit të Drejtësisë së Minorenëve, Policisë, Gjykatës së Lirisë dhe pranë Studjove Ligjore të Emilia Romanjës, Toskanës, Venetos dhe rretheve të tjera.
Është marre me :
- Përkthime të njëkohëshme me gojë gjate seancave, apeleve, shqyrtimeve, rishqyrtimeve e sanksionimeve juridike; Përkthime dhe traskriptime me shkrim të akteve gjyqsore pranë Administratave të Sigurisë Publike dhe të Drejtësisë.
- Përkthime me shkrim të artikujve dhe librave me tematika të ndryshme
- Përkthimin në gjuhën shqipe të blogut Sardo illirica të studjuesit italian Dr. Alberto Areddu. Për informacione të mëtejshme linku i blogut të autorit: http://web.tiscali.it/sardoillirica/sardoillirica/ARCHIVIO%20ILLIRICO.htm
- Përkthimin në gjuhën shqipe të përmbledhjes me tregime "Tonino Guerra wants to kill me" të autorit italian Antonio Bigini.
- Përkthimin në gjuhën italiane të monodramës "Stefani" të autorit shqiptar Ag Apolloni.
- Përkthimin në gjuhën italiane të studimit gjeo-politk “Platforma e Shqipërisë Natyrale” të studjuesit Koço Danaj, etj.
Si publiciste ka publikuar kryesisht:
- Publikime shqiptare në gjuhën italiane ne fusha të ndryshme: politike, artistike, kulturore, kinematografike, sport, pranë portaleve Jemi, AlbaCenter, Albanianews, etj.
- Publikime artikujsh në gjuhën shqipe pranë gazetave shqiptare: Tirana Observer, Shqip, Gazeta e Vogël, Shqiptari i Italisë, etj.
Nëse jeni botues shqiptar dhe të interesuar për publikim veprash nga të gjitha zhanret letrare (poezi, romane, novela, tregime, ese, pjesë teatrale apo përralla) të autorëve italian, jeni të mirseardhur për çdo kontaktim në emailin: bru_ternova@hotmail.it,  bru_ternova@yahoo.it
 
Përkthimet janë subjekt i të drejtave të autorit dhe i copyright-it sipas ligjit italian në fuqi L. 633/41.   

Nessun commento:

Posta un commento