sabato 29 luglio 2017

Greek constitution in 1821.Is clearly seen in what basis the Greek state was formed, thus clearly stating that the modern greeks had no need to speak in Greek or to have Greek blood, but it was enough to belong to the Christian Orthodox religion. This globalizing assimilation policy made possible the absorption of many other ethnic groups like the Albanians (known as Arvanitas), the Slavs (Bulgarians, Romanians, Hungarians, Serbs, Bosniaks, Croats, Russians, Ukrainians, Georgians ecc), the Turks (Altai, Azerbaijanis, Balkars, Bashkirs, Chuvashes, Crimean Karaites, Gagauz, Karachays, Karakalpaks, Kazakhs, Khakas, Krymchaks, Kyrgyz people, Nogais, Qashqai, Tatars, Turkmens, Tuvans, Uyghurs, Uzbeks, and Yakuts), the Arabs, the Armenians, the Jews, the Gypsies and all those people of different ethnicities who lived in Greece at that time during the Ottoman Empire.Even the first President of Greece, George Konduriottes (1828-1833) is not noted in any moden text because of Greek political sensitivity about his Albainian identity as reported by George Finlay, in his book “History of the Greek Revolution” Published by W. Blackwood and sons in 1861… ///

Kushtetuta greke në 1821. Shihet se në çfarë baze u formua shteti modern grek ku në mënyrë të qartë deklarohet se grekët moderne nuk kishin nevojë të flisnin në gjuhën greke ose të kishin gjak grek, por ishte e mjaftueshme që ti përkisnin fesë së krishterë ortodokse. Kjo politikë asimilimi globalizuese bëri të mundur thithjen e shumë grupeve të tjera etnike si shqiptarët (të njohur si Arvanitas), sllavët (bullgarët, rumunët, serbët, boshnjakët, kroatët, rusët, ukrainasit, gjeorgjianët etj), turqit (Altai, Azerbaijanis, Balkars, Bashkirs, Chuvashes, Crimean Karaites, Gagauz, Karachays, Karakalpaks, Kazakhs, Khakas, Krymchaks, Kyrgyz people, Nogais, Qashqai, Tatars, Turkmens, Tuvans, Uyghurs, Uzbeks, Yakuts), Hebrenjtë, Harixhinjtë dhe të gjithë ata njerëz të etnive të ndryshme që jetonin në Greqi në atë kohë gjatë Perandorisë Osmane.
Madje edhe Presidenti i parë i Greqisë, George Konduriottes (1828-1833) nuk shënohet në asnjë tekst moden për shkak të ndjeshmërisë politike greke rreth identitetit të tij Shqiptar, siç raportohet nga George Finlay, në librin e tij “Historia e Revolucionit Grek” (“History of the Greek Revolution” ) Botuar nga W. Blackwood and sons, në vitin 1861.


Nessun commento:

Posta un commento